STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA LATA 2020 – 2030

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA LATA 2020 - 2030

Jako firma rodzinna mamy świadomość tego, że wybrane działania i decyzje przez nas podejmowane mają wpływ na naszych klientów, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne.
Właśnie dlatego decyzje biznesowe chcemy podejmować, patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy.
Ramy dla tych decyzji wyznacza Strategia Zrównoważonego Rozwoju firmy Astromal.

Schemat Strategii Zrównoważonego Rozwoju opiera się na 6 kierunkach:
trzy z nich: „Eko_logiczne zarządzanie”, „Eko_logiczne projektowanie” i „Eko_logiczny rozwój” mają charakter wiodący, pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi i obejmują: „Ochronę środowiska”, „Zaangażowanie społeczne. Łączenie zasobów” oraz „Bezpieczeństwo pracy, kulturę etyczną i zaangażowanie pracowników”.

Cel: do roku 2030 Astromal wykorzysta 50% odpadów powstających w procesie produkcyjnym

DZIAŁANIA WIODĄCE:
// EKO_logiczne zarządzanie
// EKO_logiczne projektowanie
// EKO_logiczny rozwój

Chcemy, by nasze produkty w dużej mierze chroniły środowisko i zasoby naturalne, dlatego koncentrujemy się w działaniach rozwoju przedsiębiorstwa na stopniowym wprowadzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ikona ekologiczne zarządzanie

EKO_logiczne zarządzanie – recykling i cykl życia produktu

Uważne analizujemy co dzieje się w całym cyklu życia produktu (od pozyskania surowców, przetwarzania, aż po fazę, kiedy towar może stać się odpadem). Dążymy do ponownego i efektywnego „zaangażowania” odpadów do cyklu gospodarczego produktów powstających w Astromal oraz wydłużenia życia produktu, tak aby jak najpóźniej stał się odpadem.  Wdrażamy także rozwiązania udoskonalające wydajność cyklu życia naszych produktów.

ikona ekologiczne projektowanie

EKO_logiczne projektowanie – efektywne wykorzystanie zasobów

Jednym z naszych priorytetów jest racjonalne gospodarowanie odpadami. Wdrażamy nowe podejście do procesu projektowania – dążymy do redukcji ilości wykorzystywanych zasobów przy produkcji oraz wytwarzania w sposób mało szkodliwy dla środowiska. Główną ramą projektowania jest między innymi ponowne wykorzystanie istniejących zasobów (recykling), w tym głównie odpadów.

ikona ekologiczny rozwój

EKO_logiczny rozwój – badania nad innowacją – rozwój zamkniętego obiegu

Dążymy do innowacyjności traktując priorytetowo wprowadzenie w niedalekiej przyszłości rozwiązań zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejszy ilość odpadów produkcyjnych.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE:
// ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
// OCHRONA ŚRODOWISKA
// BEZPIECZEŃSTWO I KULTURA PRACY ORAZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Z wrażliwością reagujemy na problemy społeczne i angażujemy się w ochronę środowiska. Działania te realizujemy poprzez poprzez edukację i wsparcie najmłodszych pokoleń, współpracę z najbliższym otoczeniem. Filarem możliwości jakie tworzymy dla otoczenia, są nasi pracownicy – ich zaangażowanie, kompetencje i know how, który rozwijamy i wspieramy.

ikona społeczne zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Poprzez swoje działania chcemy poprawiać jakość życia. By to osiągnąć postawiliśmy sobie za cel rozwój marki mebli Astrini Design (brand firmy Astromal), które w przestrzeni publicznej stają się nowymi obiektami integrującymi społeczności lokalne, obiektami promującymi aktywny styl życia. W ten sposób pomagamy tworzyć przestrzeń publiczną przyszłości.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie działamy w obszarze sportu i kultury. Poza działalnością podstawową, angażujemy się w inicjatywy, które uzupełniają projekty kulturalne i sportowe finansowane ze środków publicznych.

ikona ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Systematycznie ograniczamy skalę naszego oddziaływania środowiskowego optymalizując wydajność zużywanych materiałów i zasobów oraz angażując się w inicjatywy, dzięki którym rośnie świadomość naszego otoczenia związana ze stylem życia ZERO WASTE. Celem Astromal jest włączanie coraz szerszego kręgu konsumentów, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Tym samym działania edukacyjne popularyzują nowe wartości/zachowania:

  • ograniczanie konsumpcji,
  • współdzielenie zamiast posiadania,
  • naprawę,
  • recykling.
ikona bezpieczeństwo i kultura pracy

BEZPIECZEŃSTWO I KULTURA PRACY ORAZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Kwalifikacje zawodowe naszych pracowników i zaangażowanie w pracę są nieocenione. Słuchamy ich pomysłów, gwarantujemy miejsce do rozwoju, a poprzez konsekwentne doskonalenie umiejętności oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w zależności od indywidualnych kompetencji inwestujemy w naszą przyszłość.

W obliczu różnorodnych wyzwań istniejących na lokalnych rynkach pracy na całym świecie aktywnie inwestujemy w rekrutację i rozwój talentów.

  • dbamy o równe szanse w miejscu pracy
  • edukujemy i rozwijamy pracowników
  • angażujemy pracowników w rozwój marek Astromal i Astrini – Design