Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki

Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki

Szanowni Państwo!

Działając w imieniu spółki ASTROMAL w Wilkowicach niniejszym zawiadamiam,
że w dniu 31-12-2018 roku nastąpiło przekształcenie ASTROMAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach w spółkę ASTROMAL ASA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa na skutek wpisu przekształcenia spółki do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana formy prawnej nie ma żadnego wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez
ASTROMAL .

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych (art. 553 k.s.h.) ASTROMAL ASA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wilkowicach przysługują wszystkie
prawa i obowiązki spółki przekształcanej i pozostaje ona nadal stroną wszystkich dotychczasowych
umów i zobowiązań.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego.
Zmianie uległ jedynie numer Spółki w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach .

Aktualne dane Spółki są następujące:
a) pełna nazwa :
ASTROMAL ASA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
b)nazwa skrócona
ASTROMAL ASA spółka z o.o. sp.k.
b) adres Spółki
Wilkowice, ul. Graniczna 7 64-115 Święciechowa
c) NIP
697-20-74-271
d) REGON
411437411
e) Nr KRS
0000763301

Aktualną na dzień 31 grudnia 2018 roku informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z
Rejestru Przedsiębiorców znajdą Państwo w załączeniu do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Członek Zarządu Astromal ASA sp. z o.o.
Roksana Stróżyk-Wysocka